Základní informace o organizaci

Správa a údrľba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace


Ruská 260
417 03 Dubí 3

telefon: 417 532 235

IČO: 00080837 DIČ: CZ00080837

Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČ: 70892156

Název organizace zní: Správa a údrľba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Sídlem organizace je: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03

Intentifikační číslo příspěvkové organizace je: 00080837

Právní formou organizace je: příspěvková organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je:

- Výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a II. třídy, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci své územní působnosti.

- Správa a údrľba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.

- Údrľba silnic I. třídy, rychlostních silnic a dálnic a ostatních pozemních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.

- Zabezpečení výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy a jejich součástí a dalších staveb nutných pro provoz a jejich správu a údrľbu.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

1. Vedení evidence silnic, mostů a silničního příslušenství.

2. Zabezpečení prohlídek silnic.

3. Zabezpečení prohlídek mostních objektů.

4. Provádění údrľby a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení, nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství.

5. Provádění údrľby a opravy mostů.

6. Zajiš»ování a provádění další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.138/1997 Sb., o pozemní komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se uvedený zákon provádí.

7. Provádění oprav a údrľby pozemních komunikací.

8. Provádění zimní údrľby silnic.

9. Realizace dopravních opatření, dopravních značení.

10. Vydávání závazných stanovisek pro řízení vedená dle zákona č. 50/1976 Sb., č. 13/1997 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 285/1995 Sb., č. 200/1998 Sb. a ostatních souvisejících.

11. Zabezpečení správy a údrľby silnic za krizových stavů.

  

Copyright © 2017 Správa a údrľba silnic Ústeckého kraje